Sigrun Vårvik

บทบาทหน้าที่
บุคคลสำคัญตั้งแต่ปีคศ. 1994

ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในปีคศ.1994, ซิกรุนได้รับบทบาทส่วนใหญ่ในมุท เธอเป็นผู้สนับสนุน เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเป็นหุ้นส่วน เป็นผู้อำนวยความสะดวก เป็นผู้ร่วมงาน เป็นที่ปรึกษา และเป็นผู้นำ ความสามารถสูงสุดของเธอ คือ ด้านการจัดการ ทักษะทางภาษา การสร้างความสัมพันธ์ การให้การสนับสนุน และการติดตามผล ซิกรุน รับผิดชอบงานนานาชาติที่เป็นสากลของมุท ซึ่งดูแลทั้งหมด 4 ทวีป ระหว่างปี คศ. 2007 และปีคศ. 2020
เธอมีความกระตือรือร้นเมื่อพบผู้คนใหม่ ๆ และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าเกี่ยวกับการสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้อื่น
และเพื่อพัฒนาเยาวชนที่แข็งแกร่ง - ทั่วโลก

Bildet viser et portrett av Sigrun Vårvik som er MOT-initiativtaker og nøkkelperson i MOT siden 1994