นางดวงพร ตั้งตระกูล

บทบาทหน้าที่
สมาชิกบอร์ดบริหารงานมูลนิธิมุทไทยแลนด์

นางดวงพร  ตั้งตระกูล  ชอบทำงานจิตอาสา  เป็นอาสาสมัครในการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กและเยาวชน ในสถานธรรม ที่อำเภอนำ้โสม  อำเภอวังสามหมอ  ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ รวมทั้งสอนคุณธรรม จริยธรรมในกับเด็กและเยาวชน ที่สถานธรรมด้วย  นางดวงพร  ตั้งตระกูล  เป็นคนที่มีความเอื้อเฟือ เผื่อแผ่ ต่อเพื่อนมนุษย์ และเธอมีความสุขทุกครั้งที่ได้แบ่งปันสิ่งที่ดีๆ แก่ผู้คนรอบข้าง

คติพจน์  :  "ต้องการให้ทุกคนในโลกนี้มีความสุข รู้จักแบ่งปัน และมีสุขภาพดี"