นางสาว ณิชนันทน์ ศิลาเรือง

บทบาทหน้าที่
สมาชิกบอร์ดบริหารมูลนิธิมุทไทยแลนด์

นางสาว ณิชนันทน์  ศิลาเรือง  จบการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา            การจัดการภาครัฐและเอกชน   คณะรัฐประศาสนศาสตร์   จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน : เป็นเจ้าของกิจการ และเป็นผู้บริหารนำ้ดื่มตราสก๊อต มากว่า 10  ปี  

ปัจจุบันนางสาว ณิชนันทน์  ศิลาเรือง   เป็นเจ้าของโครงการ "สก๊อต @ พันล้าน"  ที่อำเภอ เซกา  จังหวัดหนองคาย 

นางสาวณิชนันทน์  ศิลาเรือง ที่ทุกคนรู้จักเธอในนาม "น้องนุช"  เป็นคนที่น่ารัก มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ทำอะไรทำจริง  เป็นคนมีจิตใจที่ดีงาม ชอบช่วยเหลือผู้คน และเป็นอาสาสมัครในการทำงานเพื่อส่วนรวม อยู่เสมอ เมื่อมูลนิธิมุท ไทยแลนด์  ได้เชิญชวนเธอมาร่วมงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน  เธอตอบตกลงทันทีโดยไม่ลังเล และเธอบอกว่า เธอพร้อมเสมอ ที่จะร่วมงานกับทางมูลนิธิมุทไทยแลนด์

คติประจำใจของเธอคือ  "ความสำเร็จ เกิดจากการลงมือทำ"