นายปัญญาพิพัฒษ์ บำรุง

บทบาทหน้าที่
สมาชิกบอร์ดบริหาร มูลนิธิมุทไทยแลนด์

นายปัญญาพิพัฒษ์  บำรุง  จบการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาเอก บริหารการศึกษา  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์  ตำบลห้วยสามพาด  อำเภอประจักษ์ศิลปาคม         จังหวัดอุดรธานี  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  ปี คศ. 2020 นายปัญญาพิพัฒษ์  บำรุง  ได้รับรางวัล "ผู้นำการพัฒนาสังคมคุณธรรม"  เขาเป็นผู้นำในการพัฒนาสถานศึกษาทุกแห่ง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2  ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่า เขาจึงมุ่งพัฒนาปลูกฝังให้เด็กนักเรียน เยาวชน เป็นคนดี คนเก่ง และมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนใคร  ด้วยความ มุ่งมั่นศรัทธาในวิชาชีพ  ทำงานอย่างไม่ย้อท้อต่ออุปสรรค และเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว

คติพจน์ของเขา คือ  "การศึกษาเพื่อพัฒนาทุกคน"