นายวิริยะ บุราณสาร

บทบาทหน้าที่
สมาชิกบอร์ดบริหารมูลนิธิมุทไทยแลนด์

นายวิริยะ  บุราณสาร  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  พัฒนาชุมชน  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี   ปัจจุบันเขารับผิดชอบงานด้านกิจกรรมและโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนมูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาลหนองคาย และเป็นผู้ช่วยเลขามูลนิธิมุทไทยแลนด์ ด้วย  เมื่อปี คศ. 2015  เขาเป็นหัวหน้าโครงการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจนCCF ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี คศ. 2010-2014 เขาเป็นเจ้าหน้าที่โครงการปฏิบัติงานพื้นที่ จังหวัดหนองคาย มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ (AIDS NET) สำนักงานภาคอีสาน   เขามีประสบการณ์การเป็นวิทยากรหลายโครงการ  อาทิ  วิทยากรครู ก. โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต  (Miracle Of Life)   วิทยากรกระบวนการ การพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกระบวนการแผนที่ยุทธศาสตร์ ด้านอนามัยเจริญพันธ์และเอดส์ในเยาวชน  และวิทยากรในการอบรมทักษะชีวิตวัยรุ่น  ความสามารถพิเศษของนายวิริยะ บุราณสาร คือสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมหลัก(Microsoft word, Microsoft excel .Microsoft powerpoint, Internet) ได้ในระดับดี และมีทักษะทางด้านกีฬา อยู่ในระดับดีมาก

คติพจน์ : "ทุกย่างก้าวแม้เดินหน้าหรือถอยหลังนั้นคือแรงบันดาลใจ"