ดร.พิชญสุกานต์ ทองอนันติวงศ์

บทบาทหน้าที่
ซีอีโอ และผู้อำนวยการกิจกรรมหลัก มูลนิธิมุทไทยแลนด์

อีเมลล์
pitchukausanee@gmail.com

ดร. พิชญสุกานต์  ทองอนันติวงศ์   ตำแหน่ง ซีอีโอ และผู้อำนวยการ กิจกรรมหลักของมูลนิธิมุทไทยแลนด์  จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขายุทธศาสตร์การจัดการ การเรียนรู้ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี ในปีคศ. 2009 เธอผ่านการเรียนรู้ทางด้านหลักสูตรและการสอน จากความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กับมหาวิทยาลัยเซาธ์เวสท์ มินนิโซต้า แห่งประเทศอเมริกา  อีกทั้งเธอยังผ่านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่วิทยาลัยนานาชาติ เบลล์แคมบริจด์ ประเทศอังกฤษ เมื่อปี คศ. 2011 และในปีคศ. 2014 เธอเป็นครูแลกเปลี่ยนในการจัดการเรียนรู้ทักษะการคิด ณ เวสต์ เลค บอย ไฮสคูล ประเทศนิวซีแลนด์   ดร.พิชญสุกานต์  ทองอนันติวงศ์  เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มากว่า 21 ปี และเธอสอบเปลี่ยนสายงานจากครูผู้สอนมาเป็นศึกษานิเทศก์  สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  โดยเธอดำรงตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เป็นเวลา 6  ปี ในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นศึกษานิเทศก์ ดร.พิชญสุกานต์  ทองอนันติวงศ์  ได้พัฒนาและสร้างหลักสูตรสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งสร้างแบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดความแข็งแกร่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอคือ การตระหนักรู้ในตนเองซึ่งทำให้เธอกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

และเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  ปีคศ. 2020  ดร.พิชญสุกานต์  ทองอนันติวงศ์  ได้รับรางวัลอาเซียน มอรอล อวอร์ด (Asian Moral Award)  "ผู้ปิดทองหลังพระ"  ณ หอประชุมคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

คติประจำใจของเธอ คือ "แรงบันดาลใจจะนำเราไปตามความฝัน แต่วินัยและความขยันจะทำให้เราไม่หยุดเดิน"