นางสาวสุทธิสา อุทาลุน

บทบาทหน้าที่
ประธานกรรมการ มูลนิธิมุทไทยแลนด์

นางสาวสุทธิสา อุทาลุน เป็นนักบวชคาทอลิคของกูด เชพเพิร์ด ซิสเตอร์ แห่งประเทศไทย เธอเป็นนักสังคม สงเคราะห์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากทางราชการ นอกจากนี้นางสาวสุทธิสา อุทาลุน ยังเป็นบุคคลสำคัญในการปกป้องเด็กของ กูด เชพเพิร์ด ซิสเตอร์ แห่งประเทศไทย และเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลไทย และ กูด เชพเพิร์ด ซิสเตอร์ แห่งประเทศไทย ด้วยเช่นกัน  นางสาวสุทธิสา  อุทาลุน  ทำงานกับเด็กมากกว่า 20 ปี ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เธอทำงานด้วยใจรักและศรัทธา ซึ่งความฝันของเธอ คือ "การได้เห็นโลกที่เด็ก ๆ ปลอดภัยจากอันตราย และเด็ก ๆ ทุกคน รู้ถึงสิทธิของตนเอง และเป็นแบบอย่างของการดำรงชีวิตที่ดีและถูกต้อง" เธอได้รับรางวัล "คนดี มีคุณธรรม" ในปี คศ. 2019