นายนิยม บุตรดา

บทบาทหน้าที่
รองประธานกรรมการ มูลนิธิมุทไทยแลนด์

นายนิยม  บุตรดา  จบการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี  เขาเป็นนักธุรกิจ เจ้าของโรงแรมยูดี กรีนวิว โฮเทล ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  และเขายังได้รับอนุญาตให้การเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ อีกด้วย   นายนิยม  บุตรดา  เป็นบุคคลตัวอย่างที่ทำความดี โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำดีเพื่อสังคมส่วนรวมอย่างเสมอต้นเสมอปลาย  เมื่อเขาได้เข้ามาสัมผัสกับมุท และได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับมุทอย่างละเอียด  เขารู้เลยว่า เขา คือ มุท คนหนึ่ง  ทั้งนี้เนื่องจากเขาดำเนินชีวิตของตัวเขาเองโดยใช้แนวทางของมุท มาโดยตลอด เมื่อมูลนิธิมุทไทยแลนด์ เชิญชวนเขาให้มาร่วมงานเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ       มุทไทยแลนด์ 2019  เขาจึงไม่รีรอที่จะตอบตกลง และยินดีเป็นผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ ในการดำเนินงานเพื่อส่งต่อพลังความดีให้กับเด็ก เยาวชน และผู้คนทุกคนที่ต้องการเป็นคนดี มีทักษะชีวิตที่ดีงาม  ส่ิงที่เขามักพูดเสมอ คือ  "การพัฒนาชีวิต และการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อให้มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในอนาคต  เราต้องกล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง และพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองไปในเส้นทางที่ถูกต้อง" เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  ปีคศ. 2020 เขาได้รับรางวัลอาเซียน มอรอล อวอร์ด (Asian Moral Award)  "ผู้ปิดทองหลังพระ"  ณ หอประชุมคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

ความฝันของเขา คือ "อยากให้ทุกคนในโลกนี้มีความสุข"