มุทแอมบาสเดอร์

ทูตของมุท เป็นผู้มีประวัติดี เป็นแบบอย่างเรื่องกีฬา และเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างมีวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมในมุท และภาคภูมิใจที่ได้สวมโลโก้มุท พวกเขามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเยาวชน ทูตของมุท จะช่วยเสริมแรงในฐานะเป็นแบรนด์ของมุท