นางสาว นวพร บุตรดา

อาชีพ
นักเรียน

มุทแอมบาสเดอร์
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019

สื่อสังคม

คติพจน์ :

"ชะตากรรมที่เกิดขึ้นในอนาคต  ขึ้นอยู่กับการกระทำของคุณวันนี้"