นายนิยม บุตรดา

อาชีพ
นักธุรกิจ

วัน/เดือน/ปีเกิด
10. กรกฎาคม 1995

มุทแอมบาสเดอร์
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019

สื่อสังคม

นายนิยม  บุตรดา  จบการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี  เขาเป็นนักธุรกิจ เจ้าของโรงแรมยูดี กรีนวิว โฮเทล ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  และเขายังได้รับอนุญาตให้การเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ อีกด้วย   

นายนิยม บุตรดา  เป็นบุคคลตัวอย่างที่ทำความดี โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำดีเพื่อสังคมส่วนรวมอย่างเสมอต้นเสมอปลาย  เมื่อเขาได้เข้ามาสัมผัสกับมุท และได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับมุทอย่างละเอียด  เขารู้เลยว่า ตัวตนของเขา คือ มุท คนหนึ่ง  ทั้งนี้เนื่องจากเขาดำเนินชีวิตของตัวเขาเองโดยใช้แนวทางของมุท มาโดยตลอดนั่นเอง         เมื่อมูลนิธิมุทไทยแลนด์ เชิญชวนเขาให้มาร่วมงานเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิมุทไทยแลนด์ 2019  

เขาจึงไม่รีรอที่จะตอบตกลง และยินดีเป็นผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ ในการดำเนินงานเพื่อส่งต่อพลังความดีให้กับเด็ก เยาวชน และผู้คนทุกคนที่ต้องการเป็นคนดี มีทักษะชีวิตที่ดีงาม  ส่ิงที่เขามักพูดเสมอ คือ  

              "การพัฒนาชีวิต และการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อให้มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในอนาคต  เราต้องกล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง และพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองไปในเส้นทางที่ถูกต้อง" 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  ปีคศ. 2020 เขาได้รับรางวัลอาเซียน มอรอล อวอร์ด (Asian Moral Award)  "ผู้ปิดทองหลังพระ"  ณ หอประชุมคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร   

ความฝันของเขา คือ "อยากให้ทุกคนบนโลกนี้มีความสุข"