สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและสถานศึกษาระดับอนุบาล ในฐานะผู้สร้างสังคม

โปรแกรมมุทสำหรับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับอนุบาล ในฐานะเป็นผู้สร้างสังคม ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ใหญ่และพฤติกรรมที่มีต่อเด็ก

เมื่อเด็ก ๆ ได้สัมผัสกับคุณภาพชีวิต ความตื่นเต้น กิจกรรมที่มีความหมาย ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม ชุมชน เครือข่าย และการสนับสนุนทางสังคม ชุมชนท้องถิ่นจะปรากฏขึ้นในฐานะผู้ปกป้องที่ทำงานต่อสู้กับปัญหาสังคม ผู้ใหญ่ในฐานะ เป็นผู้สร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบ สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างเวทีของ การเรียนรู้และการรวมไว้ในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ผู้ใหญ่สามารถเป็นแบบอย่างที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเยาวชนได้

วัตถุประสงค์: ความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาความแข็งแกร่งของเด็ก และความเชี่ยวชาญของการใช้ชีวิต

การยกเว้น อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อชุมชนท้องถิ่น และโลก มุทต้องการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน และความรู้พื้นฐานของค่านิยมในหมู่ผู้ใหญ่ที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเด็ก

ข้อกำหนดเบื้องต้นก่อนเริ่มดำเนินการ สำหรับสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและสถานศึกษาในระดับอนุบาลในฐานะผู้สร้างสังคม:

  • ข้อตกลงในการติดต่อเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับชุมชนท้องถิ่นของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
  • มุทโปรแกรม สำหรับเยาวชนที่แข็งแกร่ง อายุ 12-16 นำไปใช้ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
  • สถานศึกษาที่ใช้มุทโปรแกรม ในฐานะผู้สร้างสังคม ที่นำไปใช้ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
  • ต้องเป็นตัวแทนอย่างน้อย 60% ของเด็กในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาทั้งหมดในชุมชนท้องถิ่น
  • ต้องเป็นตัวแทนอย่างน้อย 60% ของเด็กระดับอนุบาลทั้งหมดในชุมชนท้องถิ่น
  • การออกใบอนุญาตตามข้อตกลง (ความมุ่งมั่น) เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างมุทและสถานศึกษาระดับประถมศึกษา และสถานศึกษาระดับอนุบาล (ลงนามโดยผู้นำในสถานศึกษาแต่ละแห่งทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับอนุบาล + ผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวในเขตเทศบาล / ผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา)

กรอบโครงสร้าง

  1. สถานศึกษาระดับประถมศึกษา มุทในฐานะผู้จัดหาที่ส่งต่อให้กับผู้นำสถานศึกษาและบุคลากร
  2. สถานศึกษาระดับอนุบาล มุทในฐานะผู้จัดหาที่ส่งต่อให้กับผู้นำและบุคลากร
  3. ปรัชญาของมุท สำหรับผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบกิจกรรมยามว่างของเด็กๆ