เทศบาลในฐานะผู้สร้างสังคม

การยกเว้นอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อชุมชนท้องถิ่นและต่อโลก มุทต้องการให้ผู้นำของชุมชนเหล่านี้ และพลเมืองของพวกเขา ตระหนักถึงความรับผิดชอบและภาระผูกพันในการสร้างวัฒนธรรมที่ดี

วัตถุประสงค์: ความรับผิดชอบร่วมกันต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและเกิดความสัมพันธ์ที่ดี

เบื้องหลังของโปรแกรม คือ การได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลที่ต้องการมุท:

 • ปรัชญามุท เป็นปรัชญาของความเป็นผู้นำ
 • มุท เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างการตระหนักรู้และคุณค่า
 • มุท เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความร่วมมือแบบสหวิทยาการ
 • มุท เป็นระบบที่จะช่วยในการทำงานเชิงรุกของเทศบาล
 • มุทเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ระบุไว้ของเทศบาลเกี่ยวกับเด็กและสุขภาพ:
  • เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนการรับรู้ความสามารถของตนเองและการเป็นพลเมือง
  • พัฒนาชุมชนแบบครบวงจรที่ส่งเสริมสุขภาพความเป็นอยู่และการเรียนรู้สำหรับ ทุกคน
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประชาชนทุกคนสามารถรักษา / พัฒนาเอกลักษณ์ของตนในชุมชนที่ครอบคลุมและหลากหลาย
  • กระตุ้นความเชื่อในความสามารถและแรงจูงใจในการเรียนรู้ของตนเอง
  • รักษาชุมชนท้องถิ่นที่ปลอดภัยที่ป้องกันการข่มขู่ การใช้ความรุนแรง การเลือกปฏิบัติและการคุกคาม

สิ่งที่จำเป็นที่ต้องมีก่อนการเริ่มต้นดำเนินการของเทศบาลในฐานะผู้สร้างสังคม:

 • มุทโปรแกรมสำหรับเยาวชนผู้เข้มแข็งที่มีอายุ 12–16 ปี
 • มุทโปรแกรมสำหรับสถานศึกษาในฐานะเป็นผู้สร้างสังคม
 • มุทโปรแกรมสำหรับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและสถานศึกษาระดับอนุบาลในฐานะเป็น ผู้สร้างสังคม
 • เทศบาลจะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการรวมโปรแกรมสำหรับเยาวชนผู้เข้มแข็งที่มีอายุ 16-25 ปี ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • บรรจุมุทในแผนเทศบาล และใช้เป็นแพลตฟอร์มของการตระหนักรู้ในงานที่เน้นคุณค่า

กรอบโครงสร้าง

 1. เทศบาล ทำให้มุทเป็นปรัชญาของผู้นำ มีการนำไปสู่การปฏิบัติ
 2. การบริหารจัดการของเทศบาล โดยเทศบาลจะมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ปรัชญามุท และเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนท้องถิ่น
 3. ผู้จัดการมุทในท้องถิ่นที่มีความเป็นวัยรุ่น
 4. ผู้นำมุท รุ่นเยาว์ จำนวน สองคน ได้เข้ารับการฝึกอบรม ในทุกๆ ปี