เยาวชนผู้เข้มแข็งที่มีอายุ 16–25 ปี

โปรแกรมสำหรับเยาวชนผู้เข้มแข็งที่มีอายุ 16-25 ปี ได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ปีคศ. 1999 และนำไปใช้กับนักเรียนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่มีเยาวชนอายุ 16-25 ปี

วัตถุประสงค์: การเสริมสร้างความแข็งแกร่งส่วนบุคคล และสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน รวมทั้งวัฒนธรรมของสถานศึกษาด้วย

ในทุก ๆ ปี มุทโค้ช ที่โดดเด่นดำเนินการจัดกิจกรรมจากบทเรียนมุทที่น่าสนใจ บทเรียนมีลักษณะแบบการมีส่วนร่วม ทั้งความไว้วางใจ และพลัง เยาวชนเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มุทโค้ช เป็นผู้เชี่ยวชาญใน การเข้าถึงเยาวชน และถ่ายทอดคุณค่าชีวิตที่เรียบง่าย และให้ทุกคนมีพื้นที่ของตนเอง

ต้นฉบับโปรแกรมมุทแบบมีโครงสร้าง ที่รวมเอาทั้งกิจกรรม การสะท้อนผล เรื่องราว แบบฝึกหัด และการแสดงออก ที่สร้างบรรยากาศที่มีมนต์ขลัง และประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างความรู้สึกที่เป็นเจ้าของ ของเยาวชน ที่มีต่อค่านิยมของมุท ในเรื่องความกล้าหาญที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า ความกล้าหาญในการใส่ใจดูแลคนรอบข้าง และความกล้าหาญที่จะยืนหยัดกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดี และตอบรับสิ่งที่ดีงาม ซึ่งจะเสริมสร้างความสามารถในการสร้างตนเองและผู้อื่นได้ด้วย

กรอบโครงสร้าง

 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องการมีมุทในสถานศึกษา
 2. ผู้ประสานงาน มุท ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และมีความกระตือรือร้น ความอ่อนเยาว์ สร้างสรรค์ และจริงใจ (P-YIS)
 3. เป็นมุทโค้ชที่เจ๋ง
 4. การจัดการฝึกอบรมให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของมุท มีไว้สำหรับมุทโค้ช และผู้ประสานงานมุท
 5. การพัฒนาภาวะผู้นำแบบอิงค่านิยมของมุท มีไว้สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำในสถานศึกษา อื่น ๆ
 6. บทเรียนมุทมีทั้งหมด 12 บทเรียน ใช้เวลาบทเรียนละ90 นาที
 7. การจัดงานวันเสริมแรง : การเริ่มต้นที่มีคุณค่า, วันแห่งความกล้าหาญที่จะดูแลใส่ใจดูแล, วันแห่งความฝัน, วันจบการศึกษาอย่างกระตือรือร้น
 8. นักเรียนระดับชั้นปีที่ 1 ประมาณ 5% จะเป็นเยาวชนผู้นำมุท รวมทั้งได้เข้าเรียนรู้กิจกรรมของมุทด้วย
 9. เยาวชนผู้นำมุท เป็นผู้สร้างวัฒนธรรม และเป็นผู้ร่วมจัดงาน วันเสริมแรง Reinforcement Days
 10. เริ่มต้นวันแรกของการเปิดเรียน ครูผู้สอนใช้คำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจ, กิจกรรมก่อนบทเรียน, ให้ข้อมูลครู
 11. ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมุท สำหรับผู้ปกครอง / ผู้สนับสนุน (20 นาที)
 12. มุทตลอดกาล
 13. แบบสำรวจของมุท
 14. กิจกรรมแห่งความสำเร็จอื่น ๆ ทั้งที่แนะนำ และเป็นไปได้
 15. ความสามารถ และการเติมพลัง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำในสถานศึกษาอื่น ผู้ประสานงานมุท และมุทโค้ช เช่น งานรวมพลคนกระตือรือร้นแห่งชาติ และการประชุมหุ้นส่วนท้องถิ่น

บทเรียนมุท 12 บทเรียน

บทเรียนมุท12 บทเรียน ใช้เวลาในแต่ละบทเรียน 90นาที โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อต่อไปนี้:

ปีที่ 1

1. การเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ข้อมูลเชิงลึก
2. วัฒนธรรมชั้นเรียน
3. ความเข้มแข็ง
4. การสื่อสาร
5. คุณค่า
6. การยกย่องสรรเสริญ
7. การเคารพตนเอง

ปีที่ 2

8. คุณภาพชีวิต
9. การเคารพนับถือ

ปีที่ 3

10. การตระหนักรู้
11. การแบ่งปันความกล้าหาญ
12. ความกล้าหาญตลอดกาล