เยาวชนผู้เข้มแข็งที่มีอายุ 12–16 ปี

โปรแกรมสำหรับเยาวชนผู้เข้มแข็งที่มีอายุ 12-16 ปี ได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ปีคศ. 1994 และได้นำไปใช้สำหรับเยาวชน ที่มีอายุ 12-16 ปี ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

วัตถุประสงค์: การเสริมสร้างความแข็งแกร่งส่วนบุคคล และสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน รวมทั้งวัฒนธรรมของสถานศึกษาด้วย

ในทุก ๆ ปี มุทโค้ช ที่โดดเด่นได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจากบทเรียนมุทที่น่าสนใจ บทเรียนมีลักษณะแบบการมีส่วนร่วม ทั้งความไว้วางใจ และพลัง เยาวชนเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มุทโค้ช เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเข้าถึงเยาวชน และถ่ายทอดคุณค่าชีวิตที่เรียบง่าย และให้ทุกคนมีพื้นที่ของตนเอง

ต้นฉบับโปรแกรมมุทแบบมีโครงสร้าง ที่รวมเอาทั้งกิจกรรม การสะท้อนผล เรื่องราว แบบฝึกหัด และการแสดงออก ที่สร้างบรรยากาศที่มีมนต์ขลัง และประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างความรู้สึกที่เป็นเจ้าของ ของเยาวชน ที่มีต่อค่านิยมของมุท ในเรื่องความกล้าหาญที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า ความกล้าหาญในการใส่ใจดูแล คนรอบข้าง และความกล้าหาญที่จะยืนหยัดกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดี และตอบรับสิ่งที่ดีงาม ซึ่งจะเสริมสร้างความสามารถในการสร้างตนเองและผู้อื่นได้ด้วย

กรอบโครงสร้าง

 1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ต้องการมีมุท ในสถานศึกษา
 2. ผู้ประสานงาน มุท ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และมีความกระตือรือร้น ความอ่อนเยาว์ สร้างสรรค์ และจริงใจ (P-YIS)
 3. เป็นมุทโค้ชที่เจ๋ง
 4. การจัดการฝึกอบรมให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของมุท มีไว้สำหรับมุทโค้ช และผู้ประสานงานมุท
 5. การพัฒนาภาวะผู้นำแบบอิงค่านิยมของมุท มีไว้สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เป็นผู้นำในสถานศึกษาอื่น ๆ
 6. บทเรียนมุทมีทั้งหมด 12 บทเรียน ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมบทเรียนละ120/150 นาที
 7. การจัดงานวันเสริมแรง : การเริ่มต้นที่มีคุณค่า, วันแห่งความกล้าหาญที่จะดูแลใส่ใจดูแล, วันแห่งความฝัน, วันจบการศึกษาอย่างกระตือรือร้น
 8. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประมาณ 5% จะเป็นเยาวชนแกนนำมุท รวมทั้งได้เข้าเรียนรู้กิจกรรมของ มุทด้วย
 9. เยาวชนแกนนำมุท ดำเนินการประชุมมุท สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เป็นผู้ร่วมจัดงาน วันเสริมแรง Reinforcement Days ร่วมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 10. เริ่มต้นวันแรกของการเปิดเรียน ครูผู้สอนใช้คำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจ, กิจกรรมก่อนเริ่มบทเรียน, ให้ข้อมูลครู
 11. ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมุท สำหรับผู้ปกครอง / ผู้สนับสนุน (40 นาที)
 12. มุทตลอดกาล
 13. แบบสำรวจของมุท
 14. กิจกรรมแห่งความสำเร็จอื่น ๆ ทั้งที่แนะนำ และเป็นไปได้
 15. ความสามารถ และการเติมพลัง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำในสถานศึกษาอื่นๆ ผู้ประสานงานมุท และมุทโค้ช เช่น งานรวมพลคนกระตือรือร้นแห่งชาติ และการประชุมหุ้นส่วนท้องถิ่น

บทเรียนมุท 12 บทเรียน

บทเรียนมุท12 บทเรียน ใช้เวลาในแต่ละบทเรียน120/150 นาที โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อต่อไปนี้:

ปีที่ 1

1. การแสดงความกล้าหาญ
2. ความคาดหวัง
3. โฟกัส
4. การสื่อสาร
5. ความแข็งแรงส่วนบุคคล
6. มีคุณค่า

ปีที่ 2

7. ทางเลือก
8. ความฝัน
9. แบบอย่าง

ปีที่ 3

10. ความปลอดภัย
11. การตระหนักรู้ถึงคุณค่า
12. อนาคต