เกี่ยวกับมุท

มุทเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเยาวชน ความแข็งแกร่งของชีวิต สุขภาพจิต การตระหนักรู้ และความกล้าหาญ มุทส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในชั้นเรียน ที่ซึ่งรวมทุกคนอยู่ด้วยกัน

มุท ป้องกัน การถูกรังแก ความรุนแรง แอลกอฮอล์ และยาเสพติด อาชญากรรมและปัญหาทางจิตใจ

สิ่งนี้ทำโดยแนวคิดของมุท  ซึ่งประกอบด้วย คุณค่าของชีวิตที่เรียบง่าย และโปรแกรมมุท ที่ทำขึ้นเองที่โรงเรียนและเทศบาลนำไปใช้

มุท เร่ิมกำเนิดขึ้นอย่างสรา้งสรรค์ ในปี 1994 โดยนักสเก็ตความเร็วโอลิมปิก คือ อัคเล่ วอร์วิค (Atle Vårvik) และ โยฮานน์ โอลาฟ คอสส์ (Johann Olav Koss)

ซึ่งบุคคลทั้งสองมีแรงจูงใจ ที่จะนำค่านิยมและทัศนคติ ไปใช้ใน การป้องกันปัญหาสังคม ที่จะทำให้เยาวชนรู้จักดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันดียิ่งขึ้น และตัดสินใจเลือกอย่างมีสติได้ดี กว่าเดิม พวกเขาต้องการเพิ่มคุณภาพชีวิตของเยาวชน ความภาคภูมิใจในตนเอง และความกล้าหาญ และทำให้เยาวชนตัดสินใจเลือกด้วยตนเองได้ง่ายขึ้น ยืนหยัดเพื่อคุณค่าของตนเอง และยังดูแลคนที่ถูกทอดทิ้งและแตกต่างพวกเขาต้องการใช้นักกีฬาชั้นนำ เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสังคมและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย นั่นคือจุดกำเนิดแนวคิดของมุท และในวันนี้แนวคิดเรื่องทักษะชีวิตของมุท ถูกนำไปใช้โดยโรงเรียนและเทศบาลในสี่ทวีป

แนวคิดของมุท

แนวคิดทักษะชีวิตของมุท ประกอบไปด้วย คุณค่าของชีวิตที่เรียบง่าย 3 ประการ ที่เข้าถึงหัวใจของเยาวชนโปรแกรมการเรียนรู้ 5 โปรแกรม ที่สร้างขึ้นสำหรับโรงเรียน และชุมชน และมุทโค้ชที่มีความกระตือรือร้นในการเข้าถึงเยาวชน

ตั้งแต่ ปี คศ. 1994 มุทได้พัฒนาแนวคิด ที่ป้องกันชีวิตที่ถูกทำลาย อาชญากรรม และปัญหาสังคม

สิ่งที่ทำให้มุท มีความพิเศษ คือ การที่ เยาวชนใช้มุทตามแบบฉบับของตัวเอง ประสบการณ์ของมุท คือ การที่เยาวชนมีความสุขสนุกสนานกับการได้เป็นผู้สร้างตนเอง ถ้าพวกเขาได้รับโอกาส คำแนะนำ และเครื่องมือ

วิสัยทัศน์

มุทมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่อบอุ่น และปลอดภัยกว่า

มุท ทำงานในเชิงรุกเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้น มุทสร้างคนหนุ่มสาว เมื่อพวกเขาเจอปัญหา พวกเขาจะจัดการ กับปัญหาได้ง่ายขึ้น มุท มีวิธีการในเชิงบวก ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหา มากกว่าสร้างปัญหา

แก่นของแนวคิดมุท คือ มุทโปรแกรม บทเรียนของมุท ที่ใช้ในห้องเรียนนั้นได้รับการยอมรับจากการจัดบรรยากาศที่มหัศจรรย์ ไปพร้อมกับความใกล้ชิด การมีพลังงาน และการมีส่วนร่วมของทุกคน – โดยไม่ต้องใช้นิ้วชี้บงการ และการลงโทษ มุทใช้เวลากับเยาวชนอย่างจริงจัง และให้เกิดประสบการณ์ที่ดี การติดต่อสื่อสารกันเกิดขึ้นระหว่างเยาวชน และเยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์ถูกสร้างขึ้นระหว่างค่านิยมของมุท และหัวใจของเยาวชน

ค่านิยม

ความกล้าหาญในการดำรงชีิวิต

ความกล้าหาญที่จะใส่ใจดูแลคนรอบข้าง

ความกล้าหาญในการตอบปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีและตอบรับสิ่งที่ดีงาม

เมื่อมีการสื่อสารเกิดขึ้น มุทใช้กิจกรรม แบบฝึกหัด เรื่องเล่า ภาพประกอบเป็นรูปเป็นร่าง และเครื่องมือที่ชัดเจนชบทเรียนของมุท ประกอบด้วย การลงมือปฎิบัติ และการสะท้อนผล บทเรียนของมุท ช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจของเยาวชน และความปลอดภัย ของเยาวชน ที่จะกลายเป็นผู้สร้างวัฒนธรรม และเป็นผู้สร้างตนเองที่ดีขึ้นด้วย

นับตั้งแต่ปี คศ. 1994 เป็นต้นมา มุท ได้เสริมสร้างความโดดเด่นที่เอกลักษณ์ แรงบันดาลใจ

และวิธีการทำงานที่แตกต่างกันอย่างต่อเนื่อง มุทเป็นแรงบันดาลใจมากกว่าการบีบบังคับให้เปลี่ยนพฤติกรรม มุทเป็นแบรนด์ที่เยาวชนมีความเป็นเจ้าของอย่างเต็มที่ และเป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งขึ้นจากค่านิยม ประสบการณ์ ความไว้วางใจ แบบอย่างที่รับผิดชอบ และมีความกล้าหาญ มุทเป็นแบรนด์ ที่มีหนึ่งแนวคิด สามค่านิยม และและห้าโปรแกรม

พันธกิจ

มุทมุ่งมั่นพัฒนาเยาชนที่แข็งแกร่ง ซึ่งหมายถึงเยาวชนทุกคน

ผลศึกษา

การประเมินผล แสดงให้เห็นว่า มุท ขัดขวางและป้องกันผลลัพธ์เชิงลบของเยาวชนได้มากที่สุด การรังแกลดลง เยาวชนที่มีเพื่อนน้อยกว่าหนึ่งคนลดน้อยลง เยาวชนที่มีปัญหาทางจิต และแอลกอฮอล์ และยาเสพติดในโรงเรียน MOT ลดน้อยลง

ผลศึกษา