ประวัติของมุทไทยแลนด์

ผู้ริเริ่มนำมุท มาใช้ในประเทศไทย คือ คุณใหญ่ นางนวลสมร ชูสโมน ในเดือนมีนาคม ปีคศ. 2009 ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฮอลิเดย์ของ ซิกรุน และอัคเล่อ วอร์วิค ณ เวลานั้นเองที่ทำให้ ซิกรุน และอัคเล่อ ได้รู้จักกับครูใหญ่ ผู้ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดของมุท และอีกหนึ่งเดือนต่อมา ครูใหญ่ก็ได้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร มุทเบสิค เอ็คยูเคชั่น ที่ประเทศแอฟริกาใต้ และในปีคศ. 2009-2010 (พ.ศ. 2552-2553) เธอได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนของมุท ให้กับกลุ่มเยาวชนอายุ 12–16 ปี อย่างไรก็ตามแม้ว่าเธอจะไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน แต่ครูใหญ่ ก็จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเยาวชนดังกล่าวในสวนที่บ้านของเธอในวันอาทิตย์ 

ต่อมาเธอได้ ชักชวนคุณครูปลา ปสุตา ชาวชายโขง และคุณครูสุภาภรณ์ จันทราช เข้าร่วมในฐานะมุทโค้ช และเริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของมุท โดยมีโรงเรียนที่ใช้บทเรียนของมุท เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ

 เมื่อวันที่ 17  เดือนเมษายน  ปีคศ. 2016  มูลนิธิมุทไทยแลนด์  ก็ได้จัดตั้งขึ้นเป็นองค์กร  อิสระ  โดยมีนายประกอบ กุลเกลี้ยง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ ส่วนครูใหญ่ นางนวลสมร ชูสโมน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ซีอีโอ (CEO) และครูปลา ปสุตา ชาวชายโขง ก็ได้รับตำแหน่งเป็นผู้จัดการกิจกรรมหลัก ของมุทไทยแลนด์ ด้วยเช่นกัน

ในปีคศ. 2019 นางสาวสุทธิสา  อุทาลุน  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ประธานกรรมการ    มุทไทยแลนด์คนใหม่ 

และ ดร. ปิ๊กกี้  พิชญสุกานต์  ทองอนันติวงศ์  ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ซีอีโอ (CEO) คนใหม่ และได้ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้จัดการกิจกรรมหลัก ของมุทไทยแลนด์ อีกด้วย

Feedback

...from youth, principals, teachers:

Fem ungdommer

 • ???
 • ???
 • ???
 • ???
 • ??

Fem lærere

 • "MOT er blitt ei referanseramme for elevane. Dei viser ofte til MOT sine 3 MOT-verdiar når dei skal gjere valg eller kommentera ting som skjer i klassa eller vennegjengen. Det gir meir status å si NEI no enn før."
 • "Selve undervisninga er veldig bra, fengende, engasjerende. Pedagogisk, veldig bra. Flotte saker som tas opp, elevene må gå i seg selv. Varierte aktiviteter."
 • "MOT er med på å bevisstgjøre elevenes holdninger. Flinke til å sette fingeren på ting elevene opplever som problemer i ungdomstiden. Flinke til å få elevene til å ta egne valg. Forebyggende mot mobbing."
 • "Ta egne valg. Gjennom eksempler får de ta stilling til ulike situasjoner. Ofte en tankevekker. Bruker det de lærer i MOT-timene for å illustrere i andre fag."
 • "MOT bevisstgjør ungdom i forhold til valg i livet. Setter fokus på klassemiljø. Knytter elever sammen. Gir elever gode verdier."

Fem rektorer

 • "MOT har bundet sammen generasjonene. MOT nevnes/omtales som en positiv faktor inn i vårt politiråd."
 • "MOT er et positivt bidrag til elevene. Det skaper samhold hos elevene og det gjør dem tryggere i sitt eget skinn. Samholdet mellom elevene er blitt skapt."
 • "MOT har en tydelighet gjennom språk, musikk og rollespill som unge mennesker kjenner seg igjen i. Dette gjør at ungdommen også får en "aha-opplevelse" og en tilhørighet. MOT må fortsette å arbeide slik de framstår i dag. Vi er heldige som har dyktige voksne i lederposisjoner på skole og i administrasjon samt en glimrende koordinator. Alt dette lover godt for framtiden."
 • "Det er genialt med MOT-coacher som har regien slik at alle elever får det samme, og at også disse kjører info for lærere og foreldre."
 • "MOT bidrar til at vi har fått noe felles å snakke om! Vi er ei aktiv bygd, slik at vi har jobbet mye som skole for å komme inn på arenaer der ungdom er etter skoletid. Det har vi klart, selv om vi kan bli bedre! At flere enn skolen bruker betegnelsen flybensin og lommelykta gjør at ungdom også vet at voksne snakker sammen. Ungdommene vet at voksne i kommunen jobber for et varmere og tryggere oppvekstmiljø. "Unge MOTivatorer" er aktive og sprer ofte glede, også utenfor skolen. De har holdt foredrag for politikere, og fortalt dem at MOT virker. Det har ført til at politikerne tar dette inn i sitt daglige arbeid, og gitt lokalsamfunnet et felles løft!"

Fem ordførere/rådmenn

 • "MOT hjelper mennesker til å vokse og MOT er med på å løfte oss som lokalsamfunn."
 • "MOT har gitt oss ny energi og en felles verdiplattform for arbeidet med barn og ungdom. Dette gjelder for kommuneorganisasjonen, men ikke minst i forhold til samspillet med frivillige lag og foreninger."
 • "Føler MOT gir mange tro på seg selv og sine egne vurderinger. Det har minst to sider: Det fører til at en del som ellers ville fått problemer, eller i alle fall, er i utsatte situasjoner, mestrer livet på egen hånd. Og for en del som nok uansett ville klart seg greit, har jeg inntrykk av at MOT utløser noe – ja, kanskje nettopp mot til å stå for noe og ikke minst våge noe. Det gir energi til lokalsamfunnet."
 • "God støtte for ungdom som trenger hjelp til å ta egne avgjørelser og stå på egne ben. Dette betyr mye for deres videre utvikling som i neste omgang vil påvirke vårt lokalsamfunn."
 • "MOT har satt søkelyset på ungdommens behov for å være seg selv, kunne ta egne valg, tørre å si nei (eller ja) der man ellers bare fulgte "main stream"."