องค์กร

มุทไทยแลนด์ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและ เป็นอิสระไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและศาสนา

องค์กร เป็นฐานของการตระหนักรู้
เรื่องราวของมุทในประเทศไทย ความรับผิดชอบที่สำคัญที่สุดของมุทไทยแลนด์ คือ การจัดหาเงินทุน การเติบโต และความสำเร็จ
และการนำแนวคิดของมุทไปใช้ในโรงเรียน และเทศบาล

มุทไทยแลนด์ เป็นองค์กรอิสระ ที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับ มูลนิธิมุท

พนักงานและคณะกรรมการ

พนักงานและคณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบ ต่อมุทใน ประเทศไทย พวกเขาเหล่านั้นมีความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง สร้างสรรค์ และจริงใจ พวกเขาชอบทำงานในความสมดุล ระหว่าง อิสรภาพ และกรอบแนวคิดที่ชัดเจน ความรับผิดชอบที่สำคัญที่สุดของพวกเขาคือ การทำให้เกิดความมั่นใจว่า

ดูพนักงาน และคณะกรรมการที่นี่

คณะผู้ริเริ่ม

คณะผู้ริเร่ิม ได้เริ่มต้นก่อตั้ง มุท และทำงานกับมุท การเริ่มต้นของการทำงานเป็นก้าวที่สำคัญที่สุดในการบรรลุความสำเร็จในอนาคต การเริ่มต้น จากการเข้าถึงและการแนะนำ จะสะท้อนให้เห็นในระยะต่อมา จุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่ง ทำให้แน่ใจว่า มุทจะเติบโตได้อย่าง ถูกต้อง ปลอดภัย และมั่นคง

ดูบุคคลสำคัญ